شرکت کنترل و برق صنایع پارس (سهامی خاص) 
شرکت کنترل و برق صنایع پارس